Kim jesteśmy

Kościół Jezusa Chrystusa w Brzesku jest kościołem protestanckim, częścią Kościoła Bożego (Church of God) z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych. Jest najstarszym protestanckim Kościołem Zielonoświątkowym, a jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Kościół ten legalnie działa w Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o decyzję Szefa Urzędu Rady Ministrów. Został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku, (dział A, pozycja 105), na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jego siedzibą jest miasto Kraków, a zrzeszone w nim lokalne kościoły działają obecnie w kilkunastu miastach Polski. Reprezentuje ogólnoświatowy ruch charyzmatyczny, który uformował się na przełomie XIX i XX wieku i jest obecnie najszybciej rozwijającym się i największym nurtem chrześcijańskim na świecie.

Jesteśmy ludźmi, którzy postanowili podążać w swoim życiu za Panem Jezusem i być Jego uczniami. Każdy z nas kroczył kiedyś własną drogą, był bardziej lub mniej religijny, ale pewnego dnia uświadomił sobie, że, jak mówi Słowo Boże: “Jeśli nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu” (Mt.12;30).
Ten moment, który nazywamy nawróceniem, jest najważniejszą decyzją dotyczącą kierunku i celu naszego życia. Wtedy właśnie uświadomiliśmy sobie że pomimo tego, iż Bóg jest Miłością, i chce dobra każdego człowieka, to jednak każdy z nas z natury, żyje w niezależności od Boga, rozmija się z Nim, i nie kroczy Jego drogami (Iz. 55;8) zdążając faktycznie do wiecznego potępienia, a nie wiecznej szczęśliwości.

Uświadomienie sobie tej ogromnie istotnej prawdy doprowadziło do świadomej decyzji – odwrócenia się od własnej drogi i zwróceniu się do Jezusa z prośbą o Jego kierownictwo i prowadzenie (1P.2;25). Pan Jezus wysłuchał naszego wołania i wkroczył w nasze życie, dokonując cudu nowego narodzenia (J.1;12-13). U każdego z nas stało się to w różnym czasie i różnych okolicznościach, ale stało się to naprawdę!
Skąd o tym wiemy? Bo Pan Jezus dał nam nowe pragnienia i uzdolnił nas do życia zgodnego z Jego wolą poprzez Ducha Świętego, którym nas obdarował! Nasz Bóg jest wspaniałym Zbawicielem, On naprawdę kocha człowieka i od momentu nawrócenia prawdziwie tego doświadczamy.
Nie sposób zatrzymać tej prawdy wyłącznie dla siebie, tym bardziej, że Pan Jezus powiedział: “darmo wzięliście, darmo dawajcie” (Mt. 10;8). Dlatego właśnie szukamy sposobów, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Wierzymy, że Pan Jezus “chce dać nam daleko więcej ponad to o co prosimy i o czym myślimy” (Ef.3;20), dlatego chcemy poznawać Go, ufać Jego obietnicom i świadczyć o Jego dobroci, współczuciu i miłości każdemu.

Z tego powodu spotykamy się w każdą niedzielę, aby wspólnie Go wielbić, rozważać Jego słowo i dostosowywać swoje życie do Jego standardów. Aby zachęcać się i pomagać, dodawać sobie otuchy, czasem napominać i korygować. Dlatego wołamy do Niego w każdej sprawie, dlatego wkładamy swoje ręce na chorych wierząc, że On da uzdrowienie. I choć każdy z nas wiele mógłby opowiadać o cudowności naszego Zbawiciela, to mamy świadomość, że nasze życie ciągle wymaga Jego korekty i poprawy.
Jeśli chciałbyś do nas dołączyć – zapraszamy Cię serdecznie! Przyjdź i doświadcz razem z nami, że Pan Jezus żyje i jest Panem Panów i Królem Królów! On przyjdzie powtórnie na ten świat, aby ustanowić tu swoje Królestwo. Ale zanim to nastąpi, szuka otwartych serc zwykłych ludzi, takich jak ja i Ty, ludzi którzy poddadzą się pod Jego panowanie już teraz, i pozwolą Mu królować w swoim sercu i stać się narzędziami, przez które Jego miłość i uzdrowienie rozleją się po świecie.

Niech Cię Bóg błogosławi!