Charakterystyka Kościoła Bożego

Chrześcijański

Odwołujący się do osoby i nauczania Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, na którym jest zbudowany cały Kościół chrześcijański; wyznający wiarę w Trójjedynego Boga i chrystocentryczny w swojej doktrynie i posłudze.

Protestancki

Odwołujący się do zasad reformacji jako ruchu mającego przywrócić czystość nauk w Kościele:

  • Sola scriptura – jedynie Biblia jest autorytetem w sprawach wiary,
  • Solus Christus – jedynie Chrystus jest pośrednikiem i Głową Kościoła,
  • Sola gratia – jedynie łaska Boża jest powodem zbawienia ludzi,
  • Sola fide – jedynie wiarą można osiągnąć zbawienie,
  • Soli Deo gloria – jedynie Bogu należy oddawać cześć i chwałę.

Ponadto: przyjmujący powszechne kapłaństwo wierzących, odwołujący się także do osiągnięć radykalnej reformacji, m.in. rozdziału państwa od kościoła, popierający wolność religijną, odrzucający wszelki rytualizm i dogmatyzm, na rzecz „żywego doświadczenia”.

Fundamentalny

Opierający się na tzw. „pięciu fundamentach” fundamentalnego chrześcijaństwa:

  • bezbłędność, nieomylność i werbalne natchnienie Biblii,
  • dziewicze narodzenie i całkowita boskość Jezusa Chrystusa,
  • pojednawcza, zastępcza śmierć Chrystusa za grzechy świata,
  • cielesny charakter zmartwychwstania,
  • autentyczność cudów i literalne, widzialne powtórne przyjście Chrystusa.

Ewangeliczny

Podkreślający istotę osobistej pobożności, znaczenia prawdziwego nawrócenia (nowonarodzenia) jako przełomowego momentu w życiu człowieka, wzywający do budowania intymnej relacji z Bogiem i praktykujący chrzest na wyznanie wiary w wieku świadomym przez zanurzenie w wodzie; członek Narodowego Aliansu Ewangelicznego i innych ewangelikalnych organizacji.

Zielonoświątkowy

Uznający znaczenie chrztu w Duchu Świętym jako tzw. „drugiego błogosławieństwa” po nawróceniu, którego dowodem jest mówienie innymi językami. Chrześcijanin napełniony Duchem Świętym uzdolniony jest do wydawania efektywniejszego świadectwa i prowadzenia świętego, zgodnego z Bożymi wartościami, życia.

Charyzmatyczny

Wierzący w aktualność ponadnaturalnych darów Ducha Świętego we współczesnym Kościele, takich jak: prorokowanie, uzdrawianie, słowo mądrości, dar czynienia cudów czy dar rozróżniania duchów.

Prężny w ewangelizacji

Czerpiący z tradycji ruchów przebudzeniowych, wzywający do osobistego zaangażowania w ewangelizację i świadczenie każdego chrześcijanina oraz wykorzystujący wszelkie możliwe sposoby i środki, aby dotrzeć do ludzi z ewangelią poprzez np. konferencje, przebudzenia, uwielbienia, koncerty, nauczanie, czy misje.

Zorganizowany

W celu skuteczniejszej realizacji mandatu Chrystusowego zorganizowany ogólnoświatowo w jedno ciało, posiadające centralę i oddziały na całym świecie, które wzajemnie wspierają się i współpracują na rzecz realizacji misji i wspólnych projektów. Precyzyjna organizacja zapobiega również dowolności w podejściu do fundamentalnych prawd wiary.

Promujący edukację

Krzewiący oświatę i naukę na całym świecie poprzez szkoły przyzborowe, instytucje edukacyjne oraz profesjonalne uczelnie, z czego najsłynniejsze to Uniwersytet Lee w Cleveland, w stanie Tennessee, International Bible College w Moose Jaw, Kanada, Uniwersytet Patten w Oakland, w stanie Kalifornia, European Theological Seminary w Kniebies, Niemcy, Han Young Theological Seminary w Seulu, Korea Południowa oraz Chuch of God International Seminary w Cleveland, w stanie Tennessee. Ponadto Kościół posiada wydawnictwa oraz największą w całych Stanach Zjednoczonych księgarnię chrześcijańską.

Troszczący się

Aktywnie zaangażowany w pomoc humanitarną i socjalną, prowadząc domy dla sierot, instytucje dla trudnej młodzieży, domy samotnych matek, domy spokojnej starości a także służby wolontariatu na całym świecie.

Misyjny

Nastawiony na bezwzględne zaangażowanie w misję świadczenia o zbawieniu w Jezusie i chrzczenia pozyskanych uczniów „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” na całym świecie, niezależnie od religii wyznawanej na danym terenie; misje Kościoła działają obecnie w 160 krajach świata.